Voorwaarden

Inhoud 

Artikel 1: Definities 
Artikel 2: Toepasselijkheid 
Artikel 3: De overeenkomst 
Artikel 4: Herroepingrecht 
Artikel 5: Garantie 
Artikel 6: Prijzen 
Artikel 7: Levering 
Artikel 8: Betaling 
Artikel 9: Klachten 
Artikel 10: Toepasselijk recht 
 

Artikel 1: Definities 

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 
 
1.“vleesvoordier.nl”, gevestigd aan Fonder 12, 8461LR  Rottum, Nederland. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 63578751
2.“Consument” de koper van producten, zijnde een natuurlijk persoon. 
 

Artikel 2: Toepasselijkheid 

1.Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen vleesvoordier.nl en consument. 
2.Het doen van een bestelling geschiedt onder aanvaarding van de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden. 
 

Artikel 3: De overeenkomst 

1.Consument ontvangt van vleesvoordier.nl een bevestigingsmail zodra consument de bestelling heeft geplaatst. Deze bevestiging is geen aanvaarding van het aanbod, maar slechts een informatie voor de consument dat de bestelling bij vleesvoordier.nl is aangekomen. (bestelbevestiging) 
2.De overeenkomst met vleesvoordier.nl komt tot stand op het moment dat vleesvoordier.nl het aanbod heeft geaccepteerd door de producten te verzenden en de verzending naar consument via een tweede e-mail heeft bevestigd. (verzendbevestiging) 
3.vleesvoordier.nl kan niet worden gehouden aan aanbiedingen die evident onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van invoer–,zet- of drukfouten. 
4.Voor het bestellen van het juiste aantal producten is consument zelf verantwoordelijk. 
5.vleesvoordier.nl behoudt zich het recht voor bestellingen, zonder opgaaf van redenen, te weigeren. 
6.Een overzicht van eerder geplaatste bestellingen kan vleesvoordier.nl op aanvraag aan consument per mail toesturen. 
7. Foto's en illustraties zijn puur ter verfraaing en indicatie, deze kunnen afwijken van van de werkelijkheid en het door de consument ontvangen product.
 

Artikel 4: Herroepingrecht 

1.Consument heeft de mogelijkheid om een bestelling kosteloos te annuleren, zolang deze nog niet is verzonden. 
2.Een bestelling retourneren is mogelijk binnen 14 werkdagen na ontvangst. Het product/de producten kan/kunnen alleen ongebruikt, in originele en onbeschadigde staat geretourneerd worden. Hiervan uitgezonderd zijn diepvries en andere vers producten producten, deze kunnen in verband met bederfelijkheid nooit terug genomen worden. 
3.De kosten van retourzending zijn voor rekening van consument. 
4.Annulering en/of retourzendingen dienen door consument schriftelijk aan vleesvoordier.nl kenbaar te worden gemaakt via e-mail (info@vleesvoordier.nl) of per post onder vermelding van volledige naam, bankrekeningnummer en factuurnummer. 
5.Het retouradres van vleesvoordier.nl is: Jousterweg 7, 8506BE  Haskerhorne.
6.Het retourrecht geldt niet voor producten die naar eventueel naar wens van consument zijn aangepast en voor aangebroken verpakkingen. 
7.Terugbetaling vindt plaats zo spoedig mogelijk na het in goede orde ontvangen te hebben van de retourzending doch uiterlijk binnen 30 dagen, op het door consument opgegeven bankrekeningnummer. Dit bankrekeningnummer dient overeen te komen met het nummer waarop vleesvoordier.nl de betaling heeft ontvangen. Dit laatste geldt om eventuele fraude te voorkomen. 
 

Artikel 5: Garantie 

1.Al hetgeen in dit artikel wordt bepaald omtrent de garantie van producten geldt onverminderd de rechten en vorderingen die de wet aan de consument toekent. Het garantierecht is niet van toepassing op geneesmiddelen en voedingssupplementen. 
2.De garantie vervalt als er veranderingen door derden zijn aangebracht, de gebreken zijn ontstaan door oneigenlijk gebruik, het artikel slecht onderhouden is of als er sprake is van nalatigheid. 
3.Voor alle gebreken of fouten van artikelen die optreden tijdens de wettelijk bepaalde garantietermijn bestaat voor de consument de mogelijkheid te kiezen uit vervanging of een (deel-) vergoeding van de aankoopprijs. 
4.Het recht op garantie, financiële compensatie of vermindering van het aankoopbedrag bestaat alleen indien de tegen aanspraak onbetwist rechtsgeldig wordt verklaard of schriftelijk door vleesvoordier.nl is erkend. 
5.De wettelijk bepaalde garantietermijn bedraagt twee jaar, maar kan nooit langer zijn dan de expiratiedatum die op het product vermeld is. 
 

Artikel 6: Prijzen 

1.Alle vermelde prijzen zijn incl. BTW. 
2.Een actieprijs vervalt indien het betreffende product waarop de actie betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is. 
3.Actieprijzen gelden niet automatisch voor toekomstige orders. 
4.vleesvoordier.nl behoudt zich het recht voor om eventuele prijs- of valutaschommelingen door te berekenen. 
 

Artikel 7: Levering 

1.Levering vindt binnen Nederland plaats na betaling en zolang de voorraad strekt. 
2.Indien een product na bestelling niet leverbaar of voorradig blijkt, neemt vleesvoordier.nl zo spoedig mogelijk contact met consument op. De bestelling wordt zo mogelijk binnen 2 weken geleverd bij nieuwe bevoorrading. Indien niet leverbaar wordt het betaalde bedrag in dit geval binnen 30 dagen op het door consument opgegeven bankrekeningnummer teruggestort. Dit bankrekeningnummer dient overeen te komen met het nummer waarop vleesvoordier.nl de betaling heeft ontvangen. 
3.De consument geeft hierbij toestemming om producten eventueel bij buren af te (laten) leveren. 
4.De kosten voor aflevering zijn in overleg, waarbij gangbaar is dat bestellingen in overleg en op afspraak worden afgehaald door Consument.
 

Artikel 8: Betaling 

1.vleesvoordier.nl biedt consument een vertrouwde, veilige en gemakkelijke manier van betalen d.m.v. IDEAL via Pay.nl.
2.Indien consument de betaling van aankopen zelf vooraf wilt overmaken via de eigen bank, is dat uiteraard ook mogelijk. Bij deze betaalmethode zal de bestelling pas verstuurd worden nadat betaling is ontvangen. Bij overschrijving dient altijd het bestelnummer te worden vermeld. 
3.Onze bankgegevens en BTW nummer:
Banknaam: Knab
Rekeningnummer / IBAN: NL55KNAB0736648925
BTW nummer: NL855299538B01
 

Artikel 9: Klachten 

1.Een klacht dient binnen tien werkdagen na verzending, met een duidelijke omschrijving van de klacht, schriftelijk aan vleesvoordier.nl te worden doorgegeven. 
2.Consument is verplicht de geleverde producten bij ontvangst direct te controleren op gebreken. Indien blijkt dat het product verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient dit uiterlijk 10 werkdagen na ontvangst per mail aan vleesvoordier.nl te worden gemeld. 
3.vleesvoordier.nl behoudt zich het recht voor om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren, indien het vermoeden bestaat dat het product/de producten door schuld van consument of de retourtransporteur is beschadigd. 
4.Bij vleesvoordier.nl ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst, beantwoord. 
 

Artikel 10: Toepasselijk recht 

1.Alle overeenkomsten tussen partijen zullen in het Nederlands zijn. 
2.Op de overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.